ระบบห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพังงา ULibM
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
2. สำรวมกิริยาวาจาและปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
3. ไม่ตัดฉีก หรือขีดเขียนในหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของห้องสมุด 
4. ไม่นำอาหาร ทอฟฟี่ ของขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
5. ฝากกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้ม หรือสิ่งของไว้ในที่ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
6. จัดเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยเมื่อใช้แล้ว
7. หนังสือ เมื่อใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
8. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของและหนังสือ ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง


ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา
2. ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการ ภารโรง วิทยาลัยเทคนิคพังงา
3. สุภาพชน (ให้บริการเฉพาะการอ่าน และค้นคว้าในห้องสมุด)


เวลาเปิดทำการ
จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปิดบริการ


ระเบียบการยืม–คืน
1. ในการยืม–คืน ทุกครั้ง ต้องแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่และไม่อนุญาตให้ใช้บัตรของบุคคลอื่น
2. ยืมหนังสือไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคนละ 5 เล่ม ยืมได้นาน 7 วัน
3. หนังสืออ่านประกอบการสอนตามหลักสูตรสำหรับครู อาจารย์ ยืมได้ตลอดภาคเรียนการศึกษา
4. ในกรณีหนังสือที่สมาชิกต้องการ มีคนยืมไปก่อนแล้วให้ติดต่อขอจองหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ จ่าย–รับ หนังสือ
5. ต้องคืนหนังสือภายในเวลาที่กำหนด แต่ถ้าอ่านเสร็จก่อนสามารถนำมาคืนและอนุญาตให้ยืมเล่มอื่นได้
6. วารสาร และหนังสืออ้างอิง ให้บริการยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
7. หนังสือเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม


กรณีหนังสือหาย
1. ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องรับผิดชอบต่อการชำรุด หรือการสูญหายของหนังสือเล่มที่ยืมไปโดยชำระเงินตามราคาจริงของหนังสือที่ห้องสมุดต้องจัดหามาใหม่
2. สมาชิกต้องแจ้งให้ทางห้องสมุดทราบภายในเวลาส่งคืนของหนังสือเล่มนั้น
3. กรณีหนังสือหายเมื่อแจ้งแล้วทางห้องสมุดจะให้เวลาค้นหาหนังสือเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อหมดระยะเวลากำหนดผู้แจ้งจะต้องติดต่อชำระเงินทันที
4. นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกในกรณีที่มีหนี้ผูกพันกับห้องสมุดหากไม่ชำระหนี้ให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีการศึกษา ทางห้องสมุดจะส่งชื่อให้ทางวิทยาลัยฯ เพื่อระงับบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลการศึกษาและหลักฐานอื่น ๆ จนกว่าสมาชิกผู้นั้นจะดำเนินการให้เรียบร้อย


ขั้นตอนการใช้สื่อคอมพิวเตอร์
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. ลงชื่อเข้าใช้อินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง
3. การเข้าใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง  
4. นำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
5. ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในทางที่สร้างสรรค์
6. งดบริการพิมพ์ หรือปริ้นเอกสาร รายงาน
7. เมื่อหมดเวลาผู้ใช้จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบอีกครั้ง


ระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ตในห้องสมุด
1. ผู้ใช้บริการ คือ สมาชิกห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพังงา
2. เปิดให้เข้าใช้บริการตั้งแต่วันจันทร์–ศุกร์  เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
3. ผู้ใช้บริการต้องลงชื่อ–สกุล วันที่ แผนก ชั้นปี เวลาเข้า–ออก เรื่องที่ค้นคว้าและหมายเลขเครื่อง 
4. ผู้ใช้บริการจะต้องมีรหัสผ่านของแต่ละบุคคล 
5. ในการใช้บริการเครื่องเดียวกันให้ใช้ได้ 1 คน  
6. อนุญาตให้ค้นคว้าเฉพาะเรื่องที่เป็นความรู้  
7. ใช้บริการได้คนละ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยเข้าออกตามเวลาที่กำหนด (ถ้าไม่มีผู้ใช้บริการต่อสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่อง)
8. หลังจากใช้บริการเสร็จแล้วให้ออกจากโปรแกรมที่ใช้และปิดเครื่องทุกครั้ง
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.